תנאי השימוש במיזם MyCityCard

לנוחותכם, מובאים כאן תנאי השימוש באפליקציה MyCityCard ובאתר MyCityCard.info

תנאים אלו מהווים, בין היתר הסכם בסיסי בין החברה מפעילת האתר לבין בעלי העסקים הקטנים הבוחרים להופיע בו.

טרם שימושכם באתר ו/או באפליקציה, קראו היטב את הסכם תנאי השימוש שלהלן שמהווה הסדרת התנאים בין משתמשי המיזם, כפי שיוגדרו להלן לבין חברת מי סיטי קארד בע”מ מפעילת מיזם MyCityCard כפי שיוגדר להלן.

אם אינכם מסכימים לתנאים אלו, אנא אל תגלשו באתר והסירו את האפליקציה ממכשירכם. עצם שימושכם באתר ו/או באפליקציה, מהווים הסכמה גורפת לתנאי השימוש שלהן.

  1. הגדרות:

להקלת הניסוח, יוגדרו ההגדרות הבאות:

“המיזם” יוגדר להלן כאתר ואו האפליקציה הנקראים  MyCityCard ושייכים לחברת מי סיטי קארד בע”מ

“משתמשי המיזם” יוגדרו להלן ככל מי שבחר לגלוש באתר MyCityCard ו/או להוריד את האפליקציה ו/או להשתמש בה.

“בעל עסק” – יוגדר להלן ככל מי שנרשם כבעל עסק ומסר את פרטי העסק שלו באתר ו/או באפליקציה

“משתמש רשום” – יוגדר להלן ככל מי שנרשם לאפליקציה ו/או לאתר ואינו מוגדר כ”בעל עסק” כהגדרתו לעיל.

“החברה” – תוגדר להלן כחברת ב.ר. מי סיטי קארד בע”מ מפעילת המיזם ובעלת הזכויות על המיזם, על מרכיביו ועל הרעיון למיזם

“עסק קטן” – יוגדר להלן כעסק שאינו שייך לרשת ו/או אינו זכיין של רשת אשר לה יותר משלושה סניפים בפריסה ארצית וגם אינו מעסיק יותר מ- 50 עובדים.

“תכנים” – יוגדרו להלן כטקסטים, תמונות, הטבות וכל מידע אותו מפרסם בעל עסק במיזם

“כרטיס MyCityCard ” (להלן גם “כרטיס ההטבות”) – יוגדר להלן ככרטיס הטבות שמי אישי המופיע באפליקציה של משתמש רשום לאחר לחיצה על אייקון הכרטיס באפליקציה.

“הטבה ראשית” – תוגדר להלן כהטבת החובה המסומנת בסימון משולש אפור עם סמל הכרטיס. הטבה זו מתווספת לכל הטבה או מבצע כלשהו המתקיימים בבית העסק. הטבה זו תנתן אך ורק למחזיקי כרטיס MyCityCard  של העיר בה נמצא בית העסק

  1. מבוא

השימוש באפליקציה ובאתר MyCityCard  (להלן: “המיזם” ו/או ה”אפליקציה” ו/או “האתר”) לרבות הרשמתך כמשתמש רשום ו/או בעל עסק מהווים את הסכמתכם לכל תנאי השימוש בו ו/או כל דין ללא תנאי ו/או הסתייגות ו/או הגבלה. לפיכך, טרם שימושכם באתר ו/או באפליקציה, אנא הקפידו לקרוא את תנאי השימוש כמפורט בתקנון (להלן: “תנאי השימוש“)

למען הסר ספק, תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה נועדו להסדיר את היחסים בין חברת מי סיטי קארד בע”מ מפעילת המיזם (להלן: “החברה“) ובין כל משתמשי המיזם המשתמשים בדרך כלשהי באתר ו/או באפליקציה ו/או בתוכנם ו/או במידע הקיים ומתפרסם בהם, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות.

ככל ותנאי השימוש במלואם אינם מוסכמים על משתמשי המיזם, יש להפסיק לאלתר את השימוש באפליקציה ו/או הגלישה באתר  והחברה מסירה כל אחריות מצדה ואף שומרת על זכויותיה לפי כל דין.

החברה רשאית, בכל זמן, ללא כל התראה מראש ועל דעת עצמה, לשנות ו/או גרוע ו/או להוסיף מתנאי השימוש באמצעות תקנון תנאי שימוש זה, וכי כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין. תוקפו  של שינוי תנאי השימוש יחול מרגע פרסומו, כשהנוסח הקובע הוא זה המופיע באתר, לאחר השינוי.

3.נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

על מנת להנות מיתרונות הנובעים מהשימוש במיזם, כבעל עסק או כמשתמש רשום, נדרשת מסירת פרטים אישיים: שם, כתובת, דואר אלקטרוני וכו.

נתונים אלה ישמרו בבסיס הנתונים של המיזם. כמובן שמסירת הנתונים האמורים אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ”חובה” לא תוכלו להשתמש בשירותים אותם מציע המיזם. השימוש במידע האישי שמסרתם, יהיה בהתאם לאמור במסמך מדיניות הפרטיות.

  1. מדיניות המיזם מול בתי עסק והתחייבות בית העסק לקיום מדיניות המיזם

4.1 אחת המטרות המרכזיות של המיזם הינו קידום עסקים קטנים. לפיכך, למיזם רשאי להירשם כבעל עסק, אך ורק מי שהינו עסק קטן כפי שהוגדר לעיל. רישום בעל עסק שאינו עסק קטן, תוך התחזות לעסק קטן מהווה הפרה מהותית של תנאי השירות ותגרור עלות השתתפות מוסכמת של 5,000 ₪ לחודש, רטרואקטיבית מיום הרשמת העסק שאינו עסק קטן ועד יום הגילוי על ידי החברה. זאת במידה ויוכח שבעל עסק נרשם למיזם בשעה שחרג ביודעין מההגדרה של עסק קטן, כפי שהוגדר כאן. (יובהר בזאת כי הפיכת “בעל עסק” שנרשם למיזם לעסק שאינו “עסק קטן”, לאחר הרשמתו הראשונית למיזם, אינה מהווה הפרה כאמור, אם כי במצב כזה, של הפיכת עסק קטן לעסק שאינו קטן, תוך כדי פעילות המיזם, לאחר ההרשמה הראשונית של עסק קטן למיזם, סביר ותביא לאחר חריגתו של העסק מהגדרת עסק קטן, כאמור, למחיקתו של העסק מהמיזם, על מנת שלא לפגוע ברוח המיזם לעידוד עסקים קטנים.

4.2 מדיניות וכללי המיזם לגבי פרסום והופעה של בתי עסק במיזם

אי התחזות  – אמינות המיזם היא אחד מתנאי היסוד לקיומו, לפיכך כל גורם שרשם את בית העסק וצרף אותו למיזם מצהיר בזאת כי הוא רשאי לפעול בשם בית העסק ולפרסם הטבות בשמו. גורם אשר יפרסם בית עסק שאינו קיים או יתחזה למי שרשאי לפעול בשם בית עסק קיים, יכול למצוא עצמו נתבע לדין וכן יכול ותוגש נגדו תלונה על התחזות במשטרה. גורם המתחזה לבית עסק ו/או האו הפועל בהתחזות כמי שרשאי לפעול בשם בית עסק קיים, מודע לכך שיכול ותוגש נגדו תביעת נזיקין אזרחית ומודע לכך שהפיצוי המוסכם בגין פעולת התחזות מסוג זה הוא 20,000 ₪ ללא כל הוכחת נזק, בתוספת כל סכום שיקבע בית המשפט ובנוסף, יכול ויתבע על ידי העסק אשר בשמו פעל תוך התחזות.

גילו של מי שנרשם ופועל בשם בית עסק לא יפחת מ- 18 שנה.

4.3 אחריות בעל העסק לתכנים אותם הוא מפרסם במיזם.

מובהר בזאת כי החברה מפעילת המיזם, אינה אחראית בשום דרך שהיא לתכנים אותם מפרסמים בעלי העסקים במסגרת המיזם, לרבות הטבות, קופונים, מבצעים וכו. מוסכם ומובהר בזאת כל כל בעל עסק, הוא האחראי הבלעדי לכל התכנים אותם הוא מעלה ומפרסם באתר ובאפליקציה. בעצם הרשמת בעל העסק ועשיית שימוש במיזם, מצהיר בזאת בעל העסק כי הוא בעל הזכויות ו/או בעל הרשאה המתירה לו להשתמש בתכנים אותם הוא מציג במסגרת המיזם וכי אינו מפר זכויות יוצרים, כפי שמוגדרות בחוק זכויות יוצרים. בעל עסק המשתמש בשירותי המיזם מתחייב שלא לפרסם תכנים שאינם ראויים ו/או תכנים פוגעניים מכל סוג שהוא במיזם. בעל עסק המפר אחת מהוראות אלו מתחייב לשפות את החברה באופן מיידי במידה וזו תתבע על ידי צד שלישי כלשהו בגין התכנים שאותם הוא מעלה.

4.4 אחריות בעל העסק לכיבוד ההטבות ולכיבוד מדיניות ההצגה של כרטיס ההטבות MyCityCard  

בעל עסק שהצטרף למיזם, מצהיר על כך שהוא מתחייב לכבד את ההטבות אותן הוא מציג במסגרת המיזם.

בעל עסק מתחייב שההטבה הראשית תנתן על ידו אך ורק למי שיציג את כרטיס ההטבות של העיר בה הוא נמצא ולא לאף אחד אחר (לרבות לא למציגי כרטיס הטבות של ערים אחרות). בעל העסק מתחייב בזאת להעניק את הטבת החובה לזכאים לה, בנוסף לכל הטבה או מבצע המתקיים אצלו באותו זמן בעסק.

4.5 תשלום בעל עסק בעבור חבילת בסיס וחבילת פרימיום ועבור חבילות הודעות פוש (להלן: “שירותים בתשלום”)

החברה מאפשרת לבעלי עסקים לרכוש שירותים בתשלום בהתאם למחירים המתפרסמים בדף פרופיל ותשלום באתר MyCityCard אשר יכולים להשתנות מעת לעת על ידי החברה, בהתאם לתנאים הרשומים בו בהקשר לאותם שירותים בתשלום.

 

4.5.1 תשלום בעבור החבילת בסיס וחבילת פרימיום (להלן: “החבילות בתשלום”). התשלום בגין החבילות בתשלום יעשה באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו ימסור בעל העסק באמצעות מערכת תשלום מאובטחת של חברת טרנזילה המוטמעת באתר. מוסכם בזאת על בעל העסק כי התשלום בגין החבילות בתשלום, הינו תשלום של חודש מראש ולא ניתן לקבל החזר על חלק מהחודש. מוסכם בזאת על בעל העסק כי השירות של החבילה בתשלום אליה נרשם, יתחדש באופן אוטומטי וכן כי ביצוע התשלום החודשי בגין אותה חבילה בתשלום, יתבצע באופן אוטומטי באמצעות הכרטיס שאת פרטיו הזין למערכת התשלומים. ידוע ומוסכם על בעל העסק כי הוא רשאי בכל עת שימצא לנכון, להפסיק את החידוש האוטומטי. במקרה כזה, תהפוך החבילה בתשלום, במועד החידוש הבא, שהתשלום בגינו הופסק לחבילת חינם, ללא תשלום כמוגדר בדף “פרופיל ותשלום”

 

4.5.2 תשלום עבור חבילת פרימיום שנה מראש. בעל עסק שבחר לשלם בעבור חבילת פרימיום שנה מראש, זכאי להטבות נוספות בגין הרכישה שבוצעה מראש. לפיכך, מבין ומסכים לכך כי במידה ורכש חבילה כזו מראש ובמהלך השנה יחליט לבטלה, הרי שלא יוכל לקבל החזר בגין התקופה הלא מנוצלת.

 

4.5.3 תשלום בגין חבילת הודעות פוש. בית העסק רשאי לרכוש חבילות פוש בהתאם לתנאים המתפרסמים באתר. מובהר בזאת כי רק לקוח חבילת פרימיום יכול לרכוש חבילות פוש וכן יכול לשלוח הודעות פוש. מובהר בזאת, כי במקרה ובית העסק רכש חבילת הודעות פוש בשעה שהיה רשום כלקוח עם חבילת פרימיום, אך בחר להפסיק להיות לקוח פרימיום, בשעה שנותרה לו עדיין יתרה בחבילת הודעות הפוש שרכש, הרי ש לא יוכל לעשות בה שימוש, כל עוד אינו מוגדר במערכת כבעל חבילת פרימיום. מובהר ומוסכם בזאת כי בכל מקרה, לא יוחזר החלק היחסי של עלות הודעות הפוש אותה לא ניצל בעל העסק.

 

4.5.4 ניצול חבילת הודעות הפוש במסגרת חבילת פרימיום. ללקוח מוקצת בכל חודש, כחלק מחבילת הפרימיום שלו, משלוח של 1,000 הודעות פוש בכל חודש. מובהר בזאת, כי יתרת הודעות שלא תנוצל במהלך אותו חודש, לא תעבור לחודש הבא אחריו, כך שבכל מועד חידוש שחל כל 30 יום ממועד הרכישה הראשוני של החבילה, תהיה היתרה של חבילת הפרימיום 1,000 הודעות. אין האמור בסעיף קטן זה כולל הודעות פוש שנרכשו בחבילת הודעות פוש. היתרה בגין חבילת פוש ממשיכה ועוברת גם לחודשים הבאים, ללא כל קשר לאותן 1,000 הודעות להן זכאי בעל העסק במסגרת חבילת הפרימיום שלו.,

4.6 פרסום מודעות וקידום באתר ו/או באפליקציה

החברה ו/או גורמים עצמאיים שיורשו לפעול מטעמה, יוכלו להציע לבעלי עסקים ולגורמים שלישיים אחרים, אפשרות לפרסם מודעות ו/או קידום באתר ו/או באפליקציה, תמורת תשלום כפי שתקבע החברה מעת לעת.

החברה רשאית למנוע על פי שיקוליה שלה מעסק כלשהו לפרסם במיזם, במידה ותחליט כי עסק  זה אינו מתאים לרוח המיזם, אופיו או תדמיתו.

בעל העסק מודע ונותן את הסכמתו לכך כי חידוש חבילת בסיס וחבילת פרימיום כפי שמוגדרות בדף פרופיל ותשלום באתר, נעשים באופן אוטומטי, תוך חיוב אוטומטי מאובטח של כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל של בעל העסק או מי מטעמו אשר לו שייך אמצעי התשלום, אחת לחודש קלנדרי. ידוע לבעל העסק כי הוא יכול להפסיק את חידוש החבילה בכל עת, אולם לא יהיה זכאי להחזר יחסי, אלא ימשיך להנות מזכויות חבילת הבסיס או חבילת הפרימיום אותה בחר שלא לחדש, עד מועד החידוש שבוטל.

4.7 בעל העסק מודע לכך כי גם אם רכש שירותים בתשלום, הרי שבמידה ויפסיק את הטבת החובה הראשית של העסק שלו, יגרע העסק שלו מהופעה באתר ובאפליקציה. במקרה ובחר לעשות כן, לא יהיה זכאי להחזר כלשהו בגין השירותים בתשלום, עליהם שילם גם בתקופה שהעסק שלו אינו מופיע באתר ובאפליקציה.

  1. קבצי cookies

במיזם נעשה שימוש ב  cookies – (להלן “עוגיות”) בכדי ששרתי המזים יוכלו לזהות את המשתמשים הרשומים ובעלי העסק  במהירות וביעילות כשהם חוזרים ומשתמשים במיזם.  

 

בעצם שימושכם במיזם, אתם  מביעים את הסכמתכם ומתירים לחברה להשתיל “עוגיות” על מכשיר הקצה, בו אתם עושים שימוש באתר ו/או באפליקציה, להשתמש במידע הנמצא ב”עוגיות” ולזהותכם על פיו.

  1. אבטחת מידע והגנה על פרטיות משתמשי המיזם

החברה דואגת לאבטחת המידע המצוי במיזם באמצעות חברת האחסון בה מאוחסן האתר ובאמצעים נוספים. על אף המאמצים הרבים והמשאבים המושקעים בכך, החברה  אינה מתחייבת בפני משתמשי המיזם לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

  1. דיוור ישיר ומשלוח הודעות טקסט למשתמשי המיזם

בעצם הרשמתכם כמשתמש רשום ו/או כבעל עסק, אתם מביעים את הסכמתכם ומרשים למפעילי המיזם לשלוח למכשיר הסמארטפון שלכם ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שאותה ציינתם ו/או אשר איתה נרשמתם, מסרים והצעות פרסומיות מאת בעלי העסקים באתר וכן הודעות ומסרים מטעם החברה מפעילת המיזם.

שימוש באתר ו/או באפליקציה כמשתמש רשום ו/או כבעל עסק מהווה הסכמתכם לכל האמור בתנאי השימוש ובכלל זה מהווה אישור רשמי מצידכם לשליחת מסרים בהודעות פוש, ו/או הודעות טקסט ו/או הודעות מייל לכתובות המייל שלכם ו/או אשר איתן נרשמתם.

  1. זכויות יוצרים וקניין הרוחני

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים ובעלת הקניין הרוחני הבלעדית במיזם

למען הסר ספק יודגש בזאת כי במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של המיזם נכללים, בין היתר, הרעיון העומד בבסיס המיזם, המידע הקיים במיזם ואשר מפורסם על ידי בתי העסק הרשומים ומפרסמים בו, כרטיס ההטבות האישי הסלולארי, עיצובם הגרפי של האפליקציה והאתר, מבנה האפליקציה והאתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו , קודים, התוכנה, סקריפטים וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. כל אלו הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או בעלי החברה.

חל איסור מוחלט על העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ”ל או חלק מהם לכל אדם ו/או גוף כלשהו אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מפעילת המיזם מראש ובכתב. אין בשימוש באתר ובאפליקציה משום מתן רישיון ו/או מתן זיכיון ו/או מתן זכות שימוש כלשהי במרכיבי המיזם, סימניו המסחריים, תמונות וכל המוצג וקיים בו, ללא הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.

העלאת תמונות על ידי בעל עסק, מהווה אישור לשימוש ופרסום תמונות אלו לצרכי המיזם, לרבות פרסום במודעות וביחסי ציבור ופרסום האתר בכל דרך שהיא ובכל אמצעי מדיה שהוא. המיזם יוכל לציין את שם העסק ליד תמונה זו, אך לא יהיה מחוייב לעשות כן ולבעל העסק לא תהיה כל טענה על כך.

9.השימוש באתר הינו על אחריותם הבלעדית של משתמשי האתר.

החברה עושה את מירב המאמצים לכך שהאינפורמציה שמפורסמת במיזם תהיה אמיתית וכי המבצעים שאותם מפרסמים בעלי העסקים יכובדו על ידם למציגי כרטיס ההטבות ואולם כל המידע אותם מפרסמים העסקים לרבות מבצעים, הטבות, קופונים, שעות פתיחה וכל מידע אחר, עומד לרשות משתמשי המיזם כמות שהוא (As-is). לפיכך השימוש במיזם ובמידע שאותו הוא מספק הינה על אחריותם הבלעדית של משתמשי המיזם.

עם זאת, במקרה ונתקלתם בבעל עסק שמפרסם מידע שאינו אמת ו/או שאינו מקיים את המבצעים אותם הוא מפרסם ו/או אינו עסק קטן לפי הגדרות המיזם, אנא ידעו אותנו על כך.  ובמידה ונמצא כי בעל העסק מפר הפרה בוטה את התחייבותו בהתאם לאמור בסעיף 3 לעיל, תשקל הסרתו מהאתר ומהאפליקציה.

10.הגבלת אחריות החברה ומי מטעמה

החברה אינה מתחייבת להפעיל את המיזם לפרק זמן מסויים כלשהו. וכן אינה מתחייבת לפעולתו התקינה של המייזם.  אינו מתחייב להפעיל את המיזם במתכונתו הנוכחית לפרק זמן מסוים או קבוע.

התכנים מועלים למיזם באופן עצמאי על ידי כל בעל עסק באמצעות ממשק ניהול אישי המופעל על ידו באופן עצמאי. כאמור, כל בעל עסק אחראי באופן בלעדי לתכנים המועלים ומפורסמים על ידו במסגרת המיזם. מובהר החברה אינה אחראית לתכנים אלו. עם זאת, במידה ומצאתם תכנים המפרים זכויות יוצרים שלכם ו/או תכנים פוגעניים, אתם מתבקשים לדווח לנו באמצעות טופס “צור קשר” תוך ציון שם העסק ומהות ההפרה ואנו נברר את העניין. במידה ונמצא את טענותיכם כמוצדקות, נפעל להסרת התכנים המפרים זכויות יוצרים ו/או הפוגעניים ואף נשקול הענשת העסק המפר, באמצעות הסרתו מהמיזם ובכל דרך חוקית אחרת שנמצא לנכון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ולשנות כראות עיניה שינויים מכל סוג שהוא במיזם כגון: לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל או חלק מהתכנים, התנאים והפונקציות הקיימות בו בכל עת.

הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, מכל סיבה שהיא לא תהווה עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מצד מי ממשתמשי המיזם.

במקרה של הפסקת מלאה של פעילות או הפרעה מהותית שאינה מאפשרת שימוש במיזם אשר נמשכת מעל 7 ימים, יהיו בעלי העסק שרכשו חבילת שירותים בתשלום והם בלבד, זכאים להחזר יחסי בגין התקופה בה לא היה המיזם פעיל. בכל מקרה, לא יהיו זכאים בעלי העסק, כמו גם כל משמשי המיזם לפיצוי כלשהו מעבר לאותו החזר יחסי כאמור. עם זאת מוסכם על בעלי עסק בתשלום, כי לחברה תהיה שמורה הזכות להחליף את ההחזר הנ”ל, לו יהיה זכאי בית עסק שרכש שירותים בתשלום כאמור, בתקופה חליפית זהה ללא תשלום, כפיצוי מוסכם בגין הזמן בו לא היה המיזם פעיל, זאת, כאמור, במקום להחזיר לבתי העסק שרכשו שירותים בתשלום את עלות התקופה היחסית בה המיזם לא היה פעיל.

החברה עושה מאמצים רבים לדאוג שהאתר והאפליקציה יהיו מאובטחים, ואולם אינה יכולה לערוב לכך שהאתר ו/א האפליקציה לא יותקפו ויפרצו על ידי גורמי צד שלישי. לפיכך מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לחדירת נוזקות או לכל נזק שיגרם למחשבים ו/או למכשירי הקצה של משתמשי המיזם כתוצאה משימוש באפליקציה ו/או מגלישה באתר.

  1. ברירת דין וסמכות שיפוט.

בכל הנוגע לשימוש במיזם ולתנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. מובהר ומוסכם, כי לבית משפט השלום בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לשימוש, ופרסום במייזם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

  1. פרטי החברה:

כל הודעה לחברה בקשר עם תנאי השימוש תעשה אליה בפרטים שלהלן:

ב.ר. מי סיטי קארד בע”מ ת.ד. 172 גבעת ח”ן

דוא”ל: mcitycard@gmail.com

שתף בעל עסק קטן